За нас

Добре дошли в страницата на нашето адвокатско дружество „Саздов и Петров”. От учредяването си през 2005 г. фокусът на нашата практиката е върху корпоративния клиент. Познаваме добре както езика на местния бизнес, така и на международната корпоративна култура.

Тук ще намерите адвокати и професионалисти с дългогодишна експертиза, която ни позволява да предложим утвърдени и проверени от практиката решения, в комбинация с гъвкав и нетрадиционен подход към нестандартни задачи и проблеми.

Регистрация при Софийска Адвокатска Колегия

2000003310

Регистрация при Софийски градски съд

дело 11731/2005

Регистрация в БУЛСТАТ

131551579

Регистрация по ЗДДС

BG131551579

Мисия

Градим нашата адвокатската практика върху три принципа:

Емпатия

отдаденост на казуса и осъзнаване интересите на клиента отвъд реализацията на конкретната задача

Лоялност

клиентът на първо място, представляван от независими и решителни в работата си адвокати

Етика

израз на осъзната отговорност към нашата конституционна мисия като адвокати

Кодекс на работа

Качество

основна мярка за съответствие с очакванията на клиента; съчетаваме богат професионален опит с креативен подход за постигане на крайната цел

Бързина

ключово изискване в динамиката на бизнес ежедневието; разбираме нуждата от от своевременно решение и инициативен активен подход от страна на адвоката

Рентабилност

балансирани и финансово обосновани решения на поставените задачи; комуникираме с клиентите за оптимизиране на разхода и времето за изпълнение в съответствие с поставената задача и крайната цел

Комуникация

сигурни и съвременни комуникационни решения за навременна обратна връзка с клиента; постоянната връзка с клиента, ни позволява гъвкавост и адекватна оптимизация на стратегията и резултата от работата

Отчетност

на изпълнението на регулярна основа гарантира на клиента адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи

Сфери на дейност

Корпоративно право, сливания и придобивания

Акцент в нашата практика е търговското право по направленията дружествено право, сливания и придобивания. Работата ни е ориентирана към бизнеса и умеем да държим сметка за спецификата в подходите при различните индустрии. В предлаганото юридическо решение влагаме икономическа логика, рентабилност и щадяща търговските отношения развръзка.

В дългогодишния опит с клиенти от различни бизнес сектори адвокатите в дружеството постоянно усъвършенстват експертизата си в работата с местни и международни компании – промишлени предприятия, компании в сферата на услугите, финансови институции, старт-ъп компании, инвестиционни дружества и др.

Дългогодишен опит с клиенти от различни бизнес сектори, съчетан с не стереотипен подход и гъвкаво отношение гарантира високо ниво на ефективност на нашата експертиза. Нашите клиенти са местни и международни компании заети в промишленост, транспорт и логистика, строителство и проектиране, недвижими имоти, IT, храни и добавки, земеделие, клинични изследвания, фармация, туризъм и хотелиерство, ритейл, финансови услуги, стартъпи и инвестиционни фондове, правителствени и неправителствени организации и др.

Нашият екип от професионалисти умее да съчетава богатия си съдебен опит с успешните тактики при тежки и сложни преговори, независимо дали касае бизнес трансакции, сложни „пъзел-отношения“ между съдружници или контрагенти, помирително излизане от съществуващи спорове или предотвратяване на потенциални конфликти.

В “Саздов и Петров” можем да ви бъдем полезни при:

 • Конфигуриране на корпоративната структура на start-up дружества и преструктуриране на действащи предприятия;
 • Учредяване на различни видове търговски дружества, поделения, граждански дружества, консорциуми, холдинги и др. организационни форми и промени на обстоятелства по тях;
 • Участие и/или представителство при подготовка и вземане на решения от различни органи на дружествата;
 • Корпоративно управление – структуриране, контрол и/или съдействие на управителните органи;
 • Трансформация и преобразуване;
 • Сливания и придобивания;
 • Създаване, привеждане в действие и представителство на съвместни дружества, консорциуми, холдинги и обединения (граждански дружества);
 • Несъстоятелност и преструктуриране;
 • Сделки с активи, предприятия, дялове и акции;
 • Търговски сделки и споразумения от всякакъв вид и за различни икономически отрасли;
 • Предварително проучване, щателен правен анализ на сделки, сливания, придобивания и др.;
 • Изготвяне на вътрешни правни документи, политики, предложения за организационни структури и предложение за оптимални решения;
 • Съдействие и представителство при преговори;
 • Представителство при сключване на сделки.

Още информация

Данъчни консултации и данъчни спорове

Адвокатско дружество „Саздов и Петров“ притежава дългогодишен опит в областта на данъчното право, представителство пред Националната агенция за приходите и съдебно представителство по различни данъчни дела. Разполагаме със солидна международна експертиза, особено в работата със сложни трансгранични казуси, включително трансферно ценообразуване, прилагане на споразумения за избягване на двойно данъчно облагане, както и всички аспекти на данъчното планиране и консултиране.

Осигуряваме изчерпателни и проверени данъчни консултации и планиране в областта на дружественото и договорното право, при реорганизация и преструктуриране на предприятията, реализирането на инвестиционни намерения, сделки с недвижими имоти, правни анализи и други.

Съществена част от нашата работа е процесуално представителство пред органите на приходната администрация във всички видове данъчно-осигурителни производства, а така също и пред административните съдилища в страната и Върховния административен съд при обжалване на актовете на данъчната администрация.

Нашият опит обхваща данъчно облагане на преки и косвени данъци, местни данъци и такси. Имаме доказано във времето ноу-хау при изготвяне на:

 • предварителен данъчен правен анализ на сделки, корпоративни преобразувания, трансакции, инвестиционни намерения и пр.;
 • становища във връзка с оптимизиране на работата и избягване на неблагоприятно данъчно облагане;
 • консултации във всички данъчно-правни сфери както за физически лица, така и за корпоративни предприятия;
 • консултации във връзка с прилагането на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, прилагане на СИДДО, интегрирано внедряване на трансферно ценообразуване и оптимизирани данъчни решения за международни корпорации и групи;
 • подготовка на мотивирани запитвания към Национална агенция по приходите;
 • консултации по повод извършвани проверки или ревизии на физически и юридически лица;
 • съдействие пред органите по приходите при подготовка на отговори на запитвания;
 • представителство в ревизионното производство или производства по налагане на обезпечителни или принудителни мерки;
 • представителство и защита пред Национална агенция по приходите при подготовка на възражение срещу ревизионен доклад или оспорване на ревизионен акт, както и на други актове на приходната администрация;
 • представителство и защита пред административните съдилища и Върховния административен съд при оспорване на ревизионни актове, обезпечителни или принудителни мерки;
 • представителство пред публичния изпълнител, включително но не само при налагане на обезпечителни мерки, изпълнение срещу имуществото на физическите или юридическите лица.

Още информация

Недвижими имоти и инвестиции

„Саздов и Петров” предоставя правни услуги на частни инвеститори при придобиването и управлението на недвижими имоти в България. Комплексната правна помощ обхваща цялостно представителство от провеждане на преговори и изготвяне на предварителни договори за продажба до подписване на нотариални актове и приключване на административни процедури по регистрация на придобитата собственост за данъчни и статистически цели.

Съществена част от работата ни за наши клиенти е предварително проучване както на контрагента, така и на конкретната инвестиция, подготовката на съответната корпоративна стратегия и детайлно данъчно планиране на всички аспекти от сделката.

Съществена част от нашата работа е процесуално представителство пред органите на приходната администрация във всички видове данъчно-осигурителни производства, а така също и пред административните съдилища в страната и Върховния административен съд при обжалване на актовете на данъчната администрация.

В сферата на недвижимите имоти адвокатско дружество „Саздов и Петров” предлага пълна гама от услуги на местни и чуждестранни клиенти:

 • проучване на правен статус на даден имот;
 • проверка относно историята на собствеността и евентуални права на трети лица;
 • пълен правен анализ на сделката;
 • професионална правна помощ при изготвянето на всички видове документи;
 • провеждане на преговори и представителство на клиента при сключване на предварителен или окончателен договор, както и
 • консултиране и представителство при изповядване на съпътстващи сделки с брокер, банкови или финансови институции, договори за доверителна сметка и др.;
 • договори за проектиране и строителство;
 • строителство срещу обезщетение или друга форма на придобиване;
 • данъчно планиране;
 • корпоративно структуриране на инвестицията;
 • сделки по управление и разпореждане с имоти;
 • съдействие при проучване и получаване на банкови кредити за придобиване на недвижими имоти, ипотечни сделки;
 • подготовка на делба, извънсъдебни спогодби по имуществени въпроси;
 • съдействие при решаване на правни спорове, включително съдебно представителство.

Още информация

Трудово право и трудова миграция

Екипът на „Саздов и Петров“ редовно предоставя на своите клиенти консултации в областта на трудово-правните въпроси в предприятията на своите клиенти. Извън това имаме дългогодишна практика със специализирани предприятия при предоставяне на услуги в областта на пазара на труда – агенции за подбор на персонал, аутсорс услуги, услуги при предоставяне на временна заетост, командироване в страната и в чужбина, включително и в условията на трансгранично предоставяне на работници в рамките на ЕС и командироване със сертификат А1; трудова миграция и имиграционни въпроси, касаещи наемане на персонал от трети страни извън ЕС.

Имаме дългогодишен опит при разрешаването на трудовоправни спорове, както в условията на вътрешнофирмена медиация, така и в съдебната фаза. Предоставяме комплексно правно обслужване по одит и анализ на цялостната документация на дружеството в предприятието работодател, изготвяне на проекти на договори, правилници, влизане в специфично договаряне, консултации при промени в законодателството, данъчно-правни и осигурителни консултации. Редовно консултираме клиентите си относно индивидуално трудово договаряне, процедури по уволнение, атакуване на актовете на компетентната администрация, проучване на условията за трудова миграция или изпращане на работници и служители в командировка.

Корпоративният профил на клиентите ни налага всички адвокати в екипа да се справят ежедневно с проблеми от всички аспекти на трудовото правните отношения и трудово-правните спорове.

Още информация

Финансово право, банкови сделки и застраховане

Съвремието поставя пред корпоративните адвокати предизвикателството свободно да борави и договаря различни финансови и банкови инструменти. В нашата практика регулярно консултираме и осъществяваме активно процесуално представителство в областта ва банковото и финансовото право. Предоставяме представителство и защита, както и консултации и помощ в преговорния процес както на големи международни компании, така и на малки и средни фирми, или физически лица. Представляваме нашите клиенти в съдебни спорове и/или преговори с банкови институции, застрахователни дружества, лизингови и факторинг компании.

Имаме утвърден опит при предоставянето на консултации на клиенти при всякакъв вид банкови трансакции и операции, като имаме предимството на необвързаност и независимост от регулираните участници на банковия и застрахователен пазар.. Съдействаме на клиентите си при усвояването на банкови и финансови инструменти, осигуряване или освобождаване на изисканите обезпечения, било то под формата на недвижими имоти, особени залози или финансови активи.

Предоставяме консултации относно различни застрахователни договори и продукти, както и при неизпълнение или нарушение на условията на сключените полици. Нашият набор от съвети включва не само въпроси, свързани със застрахователното покритие, но и въпроси, свързани с отговорността и уреждането на исковете без съдебна намеса.

В практиката си сме консултирали, влизали сме в преговори и сме изготвяли правен анализ при сключване на банкови, лизингови или застрахователни договори, включително но не само:

 • банкови договори и банкови трансакции на различни етапи на реализация;
 • предоговаряне на кредитни експозиции;
 • преструктуриране на дружеството длъжник или дълга;
 • преговори за оздравяване на лоши кредити, включително чрез рефинансиране или изкупуване;
 • договори за цесия, факторинг и пр.;
 • банкови гаранции и акредитиви;
 • финансови обезпечения, залози; особени залози, ипотеки;
 • договори за заем, попечителство, записи на заповед;
 • финансиране през различни схеми по договори за лизинг от различен вид;
 • застрахователни договори и покрития на различни рискове – при строителство, финансов риск, отговорност на работодателя и пр.;
 • защита срещу агресивни практики и съдебно изпълнение.

Още информация

Поверителност и защита на данните, контрол за съответствие

Екипът на „Саздов и Петров“ предоставя на своите клиенти високопрофилирани адвокатски услуги във връзка с обработване на лични данни. Бизнесът ежедневно се сблъсква с необходимостта да минимизира и регулира обработването на лични данни. Санкциите в областта на личните данни предполагат сериозно и отговорно отношение от целия юридически екип.

В дейността си нееднократно сме предоставяли консултантски услуги относно прилагане и интегриране на нормите за защита на личните данни във вътрешните правилници на предприятията и в договорните им отношения с трети лица. Предоставяме регулярно услуги по съответствие с развитието на най-новите практики на компетентните местни и европейски власти в областта на защита на личните данни.

В екипът си разполагаме с дългогодишен специалист в областта на защитата на личните данни и лицензиран специалист по защита на личните данни (DPO) придибол своята квалификация в Маастрих.

В областта на защита на личните данни предоставяме богат набор от правни услуги свързани с:

 • търговски и трудови договори, включващи клаузи относно защита и обработване на личните данни;
 • изготвянето на общи условия за ползване на електронни сайтове и платформи за електронна търговия, дигитален маркетинг и услуги предоставяни по електронен път в различни бизнес сфери;
 • правни консултации и анализи относно различни правни аспекти при обработването на лични данни;
 • съдействие при проучване на вътрекорпоративната структура преди въвеждане на политиките за защита на личните данни;
 • правни консултации при разработване и съхраняване на международни централизирани бази данни;
 • периодичен вътрешен одит при прилагане на политиките за защита на личните данни;
 • ежемесечна актуализация за заинтересованите бизнес клиенти, относно актуалните практики и указания на Комисията за защита на личните данни и Европейската комисия;
 • правно съдействие и консултации при въвеждане на политиките за защита на личните данни в предприятията;
 • изготвяне на пакети от правни документи относно политиките за защита на личните данни;
 • консултации във връзка с трансфер на лични данни на трети страни и изготвяне на пълния набор документи за такова прехвърляне;
 • комуникации с експерти на международно ниво при установяване на правилата и практиките за съответствие с регулацията за защита на личните данни;
 • правни услуги и изготвяне на документи за разкриване на лични данни пред компетентните власти или по искане на лицата;
 • регистрация на администратори на лични данни и правно представителство пред Българската комисия за защита на личните данни;
 • представителство в административно производство и в съдебно производство при установяване на нарушения и налагане на санкции от компетентните власти.

Още информация

Обществени поръчки и концесии

Дългогодишен опит на „Саздов и Петров“ в динамичната правна материя на обществените поръчки и изпълнение на концесионни договори са основа за плодотворно сътрудничество и съвети на широк кръг предприемачи. Изпълнението на различни договори, възложени на наши клиенти е съпътствано от нашето перманентно участие като част от екипа на изпълнители на големи инфраструктурни проекти в областта на пътното строителство, железопътна инфраструктура, пречиствателни съоръжения, депа за отпадъци, язовири, възлагането и изпълнението на концесионни договори и др.

Доверие в нашите знания и опит ни гласуват местни дружества и международно представени компании с дългогодишен опит и репутация в съответната област, създаване на съвместни консорциуми и джоинт венчър споразумения за изпълнението на големи проекти, в преговорния процес за уреждане на спорове във връзка с изпълнението на обществените поръчки.

Адвокатско дружество „Саздов и Петров“ има опит в процесуалното представителство пред комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по повод оспорване на тръжната документация и решения на възложителя, както и сериозен опит в преговорите по признаване изпълнение на договорите, спорове с поддоставчици, спорове между съдружници в обединения, както и справяне с последиците от фалити на членове на обединения в срока за изпълнение на обществени поръчки.

Още информация

Съдебни и арбитражни спорове, несъстоятелност, събиране на дългове

Практиката на „Саздов и Петров“ е богата на сложни и нестандартни казуси, изискващи смели решения и нетрадиционен подход за успешна процесуалната стратегия. Доказали сме нееднократно способността си да решаваме сложни задачи под натиска на изтичащи срокове и да доведем спора до положителна развръзка.

Това което отличава „Саздов и Петров“ е експертиза при воденето на преговори за уреждане на споровете със споразумение. С активно наше участие успяваме да постигнем съгласие по ключовите въпроси от спора и често показваме на страните изход от спора с приятелско решение – съдебна спогодба. Такова решение спестява на страните време, средства и емоции като неведнъж сме съхранявали дългогодишни търговски партньорства, надеждни партньорства между съдружници, уважение между работодатели и служители, перспективи за завършване на възложени обществени поръчки, договори и пр.

Адвокатското дружество предоставя пълно и комплексно правно обслужване по всякакви спорове попадащи в експертизата на нашите адвокати:

 • търговски спорове – неизпълнение на договори; защита от нарушени права, произтичащи от договорите; спорове между съдружници и акционери, както и такива с мениджмънта на компанията;
 • несъстоятелност и преструктуриране – представителство в несъстоятелността, водене на отменителни искове, договаряне на планове за възстановяване и оздравяване на предприятието;
 • данъчно-ревизионни производства във всички етапи на оспорване на актовете на органите по приходите, било то ревизионни актове или обезпечителни или изпълнителни мерки;
 • административни и регулаторни производства – оспорване на административни актове на компетентните власти, обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки и концесии,
 • оспорване на актове за нарушения и наказателни постановления – данъчни и митнически нарушения, нарушения на трудовото законодателство, нарушения в проектиране и строителството и др.
 • спорове относно недвижими имоти и спорове в строителството;
 • трудово-правни спорове – в практиката си сме имали възможността да работим във всички сфери на трудово-правните спорове, предоставяме надеждна правна защита както на работодатели така и на техните работници и служители; представлявали сме нееднократно държавни служители при незаконосъобразно уволнение, а така също сме предоставяли правна защита на действащи магистрати в производството пред Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд, искове за незаконосъобразни стачи и пр.;
 • събиране на вземанията – богата практика, свързана със събирането на вземания, включително при воденето на заповедни и изпълнителни производства, оспорване на изпълнение, отменителни искове;
 • арбитражни спорове и медиация.

Още информация

Бизнес сектори в корпоративното ни портфолио

Недвижими имоти, строителство и проектиране

Консултираме както клиенти, които придобиват или наемат недвижими имоти за осъществяването на собствени бизнес цели чрез последващо проектиране, строителство или ремонт, така и инвеститори, строителни компании, проектанти и инженери, при …

Недвижими имоти, строителство и проектиране

Консултираме както клиенти, които придобиват или наемат недвижими имоти за осъществяването на собствени бизнес цели чрез последващо проектиране, строителство или ремонт, така и инвеститори, строителни компании, проектанти и инженери, при строителство и реконструкция на пътища и магистрали, железопътно строителство, газови конектории поддръжка на сгради.

Практиката в този бизнес сектор предполага интегриране на познанията ни от всички правни области за предоставяне на ефективни и рационални решения на местни и международни клиенти във всички етапи на инвестиционни процес:

 • преговори с контрагенти, държавни или общински институции;
 • договорни обединения;
 • подготовка и контрол на работата по проекти на територията в страната или чужбина;
 • консултиране на международни консорциуми за изграждане на инфраструктурни проекти на територията на страната и в повече от една държави;
 • подготовка и участие в тръжни процедури по частни и обществени поръчки;
 • проектиране и изпълнение на строителството; консултации във връзка със сключване и изпълнение на договори по ФИДИК (Международната федерация на инженерите- консултанти);
 • контрол по изпълнението на договори за строителство;
 • изготвяне и консултиране на договори за проектиране, за строителство, строителен надзор, консултантски услуги и др.

още информация

Клинични проучвания и фармация

Практиката на адвокатското дружество в областта на клиничните проучвания и фармацията е свързана с изготвяне на насоки при спазване на регулаторните изисквания и задължителните етичните практики и медицински стандарти, процедури, продажби, маркетинг …

Клинични проучвания и фармация

Практиката на адвокатското дружество в областта на клиничните проучвания и фармацията е свързана с изготвяне на насоки при спазване на регулаторните изисквания и задължителните етичните практики и медицински стандарти, процедури, продажби, маркетинг, реклама, дистрибуция, GDPR, защита на правата на интелектуалната собственост и конкурентното право.

Имаме опит с междукорпоративни придобивания в сектора на клиничните проучвания и преструктуриране на дружества. Предоставяме консултации в сферата на интелектуалната собственост, режима на внос и търговия с лекарства, оспорване на актове на минтическата и данъчната администрация.

още информация

Транспорт и логистика

Наши клиенти са международно позиционирани и местни превозвачи, спедитори, логистични дружества и ритейлър компании; както и инцидентни проучвания и правни анализи при стратегическо планиране в транспортния сектор, оказваме съдействие в …

Транспорт и логистика

Наши клиенти са международно позиционирани и местни превозвачи, спедитори, логистични дружества и ритейлър компании; както и инцидентни проучвания и правни анализи при стратегическо планиране в транспортния сектор.

Oказваме съдействие в различни области, включително, но не само:

 • проучване на динамичните промени във връзка с пазара на труд и новите правила на пакета мобилност;
 • договорно право – договори за превоз на пътници и товари, спедиторски и застрахователни договори, логистика, вътрешни договори с доставчици;
 • услуги за съответствие – лицензионни изисквания, ЗМИП, GDPR;
 • данъчно-правни въпроси, включително – политики за трансферно ценообразуване, СИДДО;
 • корпоративно структуриране и преструктуриране;
 • трудово-правни въпроси.

още информация

IT и комуникации

Наши клиенти са IT компании, както и предприятия в различни сфери на индустрията, въвеждащи технологични IT решения или миграция към дигитализирана среда. Даваме консултации на бизнеса както при предоставянето на аутсорс услуги, така …

IT и комуникации

Наши клиенти са IT компании, както и предприятия в различни сфери на индустрията, въвеждащи технологични IT решения или миграция към дигитализирана среда. Даваме консултации на бизнеса както при предоставянето на аутсорс услуги, така и в специфични дигитални проекти.

Извън това екипът ни има опит с компании в сферата на комуникациите – монополни компании предоставящи традиционни услуги и такива заемащи специфичен сегмент от сектора. Нашите клиенти са разчитали на съдействието ни при стартиращи IT решения, консултации във връзка с набирането на средства за стартъпи, а така също и на фондове или „бизнес ангели“ за инвестиции в такива дружества.

Извършвали сме правни анализи за съответствие с действащата регулаторна рамка на предприятия интегриращи он-лайн магазини, платформи или друг вид дигитални услуги.

още информация

Медия и реклама

Екипът на „Саздов и Петров“ е предоставял широк спектър на адвокатски услуги на различни медии и дружества опериращи на рекламния пазар. Съдружниците имат придобит опит в участието си в управлението на компании опериращи на медийния …

Медия и реклама

Екипът на „Саздов и Петров“ е предоставял широк спектър на адвокатски услуги на различни медии и дружества опериращи на рекламния пазар. Съдружниците имат придобит опит в участието си в управлението на компании опериращи на медийния пазар.

Предоставяме консултации на редица дружества предоставящи услуги като рекламни агенции, както и консултираме различни клиенти със специализация в сферата на дигиталния маркетинг и реклама. При работа с клиенти от други бизнес сектори сме в постоянен контакт с маркетинговите и рекламни отдели за преглед, анализ и съдействие при одобряване на специфични рекламни стратегии за продукти под ограничение или забрана, за консултиране на съответствие със законовата рамка за защита на потребителите и договаряне.

Адвокатското дружество има опит при подготовката на редица специфични договори, спорове в областта на конкуренцията, защита на потребителите, копирайт и копирайтинг услуги, защита правата на интелектуалната собственост и др.

още информация

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

Имаме придобит опит в дългогодишната си работа с ресторантьори, туроператори и турагенти, хотели и хотелски вериги, компании за управление, потребители и клиенти, концесионери и пр. Консултираме добре позиционирани международно …

Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство

Имаме придобит опит в дългогодишната си работа с ресторантьори, туроператори и турагенти, хотели и хотелски вериги, компании за управление, потребители и клиенти, концесионери и пр.

Консултираме добре позиционирани международно представени компании в бранша.

Участваме в представителство на клиентите си при сделки с цели предприятия и хотели в сектора, реструктуриране на бизнеса, придобивания, сделки с недвижими имоти, договори за концесии и наеми на обекти публична държавна собственост.

Участваме като консултанти в сделки с международно представени вериги за управление на хотели и ваканционни имоти. Изготвяли сме подробни правни анализи за наши клиенти в сектора за предоставяне на услуги в изцяло дигитална среда. Вземали сме участие в комуникация с регулаторните органи и пр.

още информация

Земеделие, храни и хранителни добавки

В практиката си предоставяме помощ и съдействие на фермери, производители на храни, търговци, вносители и доставчици на храни и хранителни продукти. Имаме специфичен опит в комуникация с компетентните власти по одобряване и …

Земеделие, храни и хранителни добавки

В практиката си предоставяме помощ и съдействие на фермери, производители на храни, търговци, вносители и доставчици на храни и хранителни продукти.

Имаме специфичен опит в комуникация с компетентните власти по одобряване и сертифициране на продукти, етикиране и др. Изготвяли сме правни анализи за съответствие на международно представени продукти за територията на страната, както и извършването на периодичен контрол с участието на други международни адвокатски кантори.

Консултираме вносители на торове за земеделието.

Участвали сме в спорове по въвеждането на специфични продукти от канабис, регулирани от закона, както и успешно приключване на спорове с компетентните власти.

още информация

Инфраструктурни проекти

„Саздов и Петров“, многократно са вземали участие в изготвянето на консултации или анализи във връзка с участието в обществени поръчки, изпълнението и решаването на спорове във връзка с изпълнението на големи инфраструктурни проекти в областта …

Инфраструктурни проекти

„Саздов и Петров“, многократно са вземали участие в изготвянето на консултации или анализи във връзка с участието в обществени поръчки, изпълнението и решаването на спорове във връзка с изпълнението на големи инфраструктурни проекти в областта на пътното строителство, железопътната инфраструктура, строителство на газов конектор, пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения, депа за отпадъци и пр.

Нашите клиенти са международно позиционирани корпорации и/или местни дружества в обединения и консорциуми, които имат нужда от:

 • текуща адвокатска подкрепа във вътрешните отношения на съдружниците в консорциума;
 • данъчно планиране, изпълнение на договорите сключени по реда на ЗОП, договори с поддоставчици от всеки вид, преговори за уреждане на спорове;
 • преструктуриране на обединения и пр.

още информация

Енергетика и околна среда

Наши клиенти са предприятия произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и производители на високоефективна енергия и енергия от биогаз. Консултирали сме множество предприятия за условията за …

Енергетика и околна среда

Наши клиенти са предприятия произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и производители на високоефективна енергия и енергия от биогаз.

Консултирали сме множество предприятия за условията за търговия на електрическа енергия, за присъединяване на обектите на производителите на електрическа енергия.

Участвали сме като консултанти и представители при сключването на договори за изграждане на когенерационни мощности в условията на публично-частно партньорство. Консултирали сме голямо топлофикационно предприятие във връзка с въвеждането и изпълнението на договор за производство на високоефективна енергия.

Неведнъж сме представлявали интересите на добре познати български и международни неправителствени организации за защита на околната среда. Консултирали сме тристранни споразумения с бизнеса за устойчиво развитие при консервация на околната среда.

още информация

Електронна търговия, търговия на едро и дребно

Освен традиционните си клиенти – големи търговци на едро и дребно, разполагащи или не със свои електронни магазини, предоставяме консултации и на напълно дигитално ориентирани търговци. В своята дейност сме предоставяли множество …

Енергетика и околна среда

Освен традиционните си клиенти – големи търговци на едро и дребно, разполагащи или не със свои електронни магазини, предоставяме консултации и на напълно дигитално ориентирани търговци. В своята дейност сме предоставяли множество консултации на стартиращи бизнеси и такива мигриращи бизнеса си в он-лайн среда.

Подготвяли сме множество специфични общи условия за ползване, съответствие с изискванията и правилата при работа с потребители, правила за съответствие при работа с лични данни (GDPR политики), проекти на договори, правила за участие при промоции реклами и пр.

В практиката си сме съдействали за реализация на електронни платформи за търговия на стоки или за предоставяне на изцяло он-лайн услуги както на „бизнес към клиенти“ (B2C) така и на „бизнес към бизнес“ (B2B) ориентирани проекти.

още информация

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ХАЗАРТ

„Саздов и Петров“ имат дългогодишен опит при цялостното обслужване на небанкови финансови институции и компании със застрахователен лиценз, като в хода на съвместната ни дейност адвокатите на кантората съдействат на клиентите при изготвяне на …

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, ХАЗАРТ

„Саздов и Петров“ имат дългогодишен опит при цялостното обслужване на небанкови финансови институции и компании със застрахователен лиценз, като в хода на съвместната ни дейност адвокатите на кантората съдействат на клиентите при изготвяне на кредитни, лизингови, факторингови и застрахователни договори, както и съпътстващите ги обезпечения и допълнителна документация, следят за съответствие на дейността на институцията с получения лицензионен режим, както и насочват дружествата към стриктно спазване на принципа на равноправие на договорите и защита на потребителите.

Адвокатското дружество има опит в лицензиране на хазартни дейности, включително провеждане на хазартни игри в игрални казина, оказваме цялостно съдействие на клиента при изготвянето на пълния необходим пакет документи и изпълнение на финансовите условия, на които следва да отговаря кандидатът при заявленията за съответния лиценз, както и последващите промени по него.

Оказваме методологическа помощ при изясняване на действителните законови разпоредби, включително чрез отправяне на запитвания до компетентната администрация- Националната агенция по приходите.

още информация

За контакт

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
САЗДОВ И ПЕТРОВ

Адрес:

ул. „Бисер“ 2, ап. 5
гр. София 1421

Телефон:

+359 2 8665725

E-mail:

office@sazdovandpetrov.com

Пишете ни